Aktuellt

Rapport från årsmötet

Rapport från Föreningen Fastighetsekonomernas årsmöte 2019

Årsmötet beslutade att omvälja styrelseledamöterna Carl Lundin, Julia Olsson och Michael Purasell. Mathilda Ingelgård omvaldes till styrelseordförande.

Vidare valdes Ludvig Samuelsson och Niklas Tranäng till revisorer. John Strand och Emma Malmeby valdes till valberedningen.

Årsavgiften fastställdes till 300 kr och träder i kraft från och med årsmötet 2019.

Årsmötet röstade i enlighet med styrelsen förslag till ändring av stadgarna avseende invalskriterier. Stadgeändring kräver enhälligt beslut vid två på varandra följande årsmöten varför frågan åter lyfts på extra årsmöte den 20 maj 2019.

För fullständigt protokoll, vänligen kontakta styrelsen, info@ffe.a.se

Läs fler av våra inlägg