Member TOS Page

Villkor för medlemskap i FFE

  • Jag godkänner FFE:s rätt att göra mailutskick och inbjudningar.
  • Jag ger FFE rätten att sälja informationen om mig till tredjepart och att publicera information på hemsidan och matrikel.
  • Ur stadgarna går att läsa i §6 att ”som medlem antas civilingenjörer från Lantmäterilinjen och Samhällsbyggnadsprogrammet med fastighetsekonomiska arbetsuppgifter samt elever med fastighetsekonomisk inriktning i Lantmäterilinjens eller Samhällsbyggnadsprogrammets årskurs fyra. Som medlem antas även den som fullgjort kandidatexamen i Fastighet och Finans samt fullgjort, eller blivit antagen till, masterutbildning med fastighetsekonomisk inriktning. Som medlems även den som jämte två befintliga medlemmars tillstyrkande, med fastighetsekonomiska arbetsuppgifter som genom sina kunskaper och sin erfarenhet anses kunna gagna föreningen och därtill har en vilja och förmåga att bidra till föreningens ändamål.”

Årsavgift

Årsavgiften fastställdes till 300 kr på årsmötet 2019 och gäller därefter. Betalningsinstruktion skickas separat efter att du godkänts som medlem.

Har du frågor?

Tveka inte på att kontakta oss